Kinezyterapia


Kinezyterapia – ćwiczenia

  • ćwiczenia indywidualne to indywidualna terapia z pacjentem, Ich głównym zadaniem jest przeciwdziałać zmianom powstałym w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, narządu ruchu lub w obu tych układach jednocześnie.
  • bierne – są to ćwiczena wykonywane przez terapeutę bez współudziału pacjenta. Mają na celu zachowanie pełnego zakresu ruchów w stawach oraz pełnej długości i elastyczności mięśni. Ćwiczenia bierne oddziaływują na tkanki miękkie otaczające staw tj. torebkę i więzadła.
  • czynno-bierne – są to ćwiczenia wykonywane przez terapeutę z udziałem pacjenta. Terapeuta prowadzi biernie ruch, a zadaniem pacjenta jest czynne rozluźnienie mięśni. Celem ćwiczeń jest zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśni wywołanego unieruchomieniem, bólem lub innymi patologicznymi czynnikami.
  • samowspomagane – są to ćwiczenia kombinowane. Dla chorych części ciała są to ćwiczenia bierne, a dla zdrowych kończyn, które przez system bloczkowo-ciężarkowy prowadzą ruch w porażonych częściach ciała są to ćwiczenia czynne, często oporowe. Ćwiczenia te wykorzystuje się u osób przewlekle chorych, u których występują nieodwracalne zmiany.
  • czynne w odciążeniu –są to ćwiczenia stosowane przy osłabionej sile mięśni. Celem ich jest wzmocnienie mięśni umożliwiające swobodne poruszanie kończyną lub jej częścią. Odciążenie pozwala na wykonanie ruchu w większym zakresie przy współistnieniu bólu.
  • postizometryczna relaksacja mięśni (PIR) – technika rozciągania mięśni, w której wykorzystuje się możliwość pokonania fizjologicznego obronnego odruchu przed nadmiernym rozciąganiem, po wcześniejszym skurczu mięśnia.